Spolek Střemcha, IČO 22745343, Bílá Třemešná 394, 544 72

Přihláška do spolku STŘEMCHA, z.s.

Členem spolku STŘEMCHA se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku.

Fyzická osoba:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Datum narození:

Tel.:                                                                        E-mail:

 

Právnická osoba:

Název:

Sídlo:  

IČ:       

DIČ:   

Pověřený zástupce: 

Předmět činnosti podnikání (zástupce jakého sektoru):

Tel.:                                                                        E-mail:  

Prohlašuji, že souhlasím s platnými stanovami spolku STŘEMCHA, z.s. (dále jen spolek), jehož členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok rady spolku, která rozhoduje o členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy spolku, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak jako rozhodnutími orgánů spolku. Svým podpisem dávám dle § 9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovný souhlas spolku ke zpracování údajů uvedených v této listině pro účely vede-ní interní členské evidence. Tento souhlas je poskytnut na dobu, kdy žádám o přijetí do spolku a na dobu členství ve spolku. Členství vzniká vystavením průkazu člena, jehož podmínkou je uhrazení stanoveného členského příspěvku. Splatnost příspěvku je 14 dní od vystavení této přihlášky. Svým podpisem stvrzuji, že všechny údaje jsou pravdivé a přesné.

Datum:

Podpis:

 

Přihlášku doručte prosím na adresu:

 STŘEMCHA, z.s.

Bílá Třemešná 394

544 72 Bílá Třemešná

 

Kontakt:

e-mail: stremcha@email.cz

www.stremcha.cz